Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego  pod adresem internetowym www.flexiketo.app (dalej jako: „flexiketo.app”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Usługobiorcę o korzystaniu z
flexiketo.app, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem

Zespół FlexiKeto

§ 1 O NAS

Właścicielem flexiketo.app jest HEALTH TECHNOLOGIES Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku (adres siedziby: ul. Świętego Rocha 14A/48, 15-879 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576227; Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9662099568; REGON: 362512946, adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej jako: „Usługodawca”).

§ 2 DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  a) REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  b) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
  c) FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą, dostępny w zakładce „Kontakt”.
  d) KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
  e) PRODUKT – płatna Usługa mogąca być lub będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Usługobiorcą a Usługodawcą.
  f) SERWIS INTERNETOWY, FLEXIKETO.APP – Serwis Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.flexiketo.app.
  g) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  h) OKRES ROZLICZENIOWY – określony okres czasu, objęty obowiązywaniem umowy zawartej na czas oznaczony, w którym Użytkownik posiada dostęp do usługi za którą zobowiązany jest dokonać opłaty.
  i) USŁUGOBIORCA, KLIENT, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w flexiketo.app, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć umowę sprzedaży Produktu, bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
  j) USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – HEALTH TECHNOLOGIES Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku (adres siedziby: ul. Świętego Rocha 14A/48, 15-879 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576227; Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9662099568; REGON: 362512946, adres poczty elektronicznej: [email protected].
  k) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  l) PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  m) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

§ 3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FLEXIKETO.APP

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem
  i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich
  i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do
   wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  a) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości 1 Mb/s;
  b) dostęp do poczty elektronicznej;
  c) przeglądarka internetowa:
  – Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej,
  – Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej,
  – Opera w wersji 12.0 i wyższej,
  – Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej,
  – Safari w wersji 5.0 i wyższej,
  – Microsoft Edge w wersji 41.0 i wyższej;
  d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku
  z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

§ 4 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM FLEXIKETO.APP

 1. Korzystać z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Użytkownik ma możliwość korzystania w Serwisie z Usługi Konto, w ramach której dostępne są dodatkowo usługi Diety, Treningi oraz E-book (świadczone odpłatnie).
 3. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest założenie Konta na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.
 4. Usługobiorca może także korzystać z zakładki o nazwie Formularz Kontaktowy. Korzystanie z Formularza Kontaktowego następuje po:
  – przejściu do zakładki „Kontakt”,
  – wypełnieniu Formularza,
  – kliknięciu pola „Wyślij”.

Do momentu kliknięcia przycisku „Wyślij” istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym wymagane jest podanie przez Usługobiorcę takich danych jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości. Usługa Formularz Kontaktowy świadczona jest bezpłatnie, ma charakter jednorazowy oraz nie wymaga tworzenia konta. Ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości do Usługodawcy bądź z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości.

 • Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

§ 5 KONTO (PROFIL)

 1. Usługa Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i jest odpłatna.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po zawarciu umowy sprzedaży za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Serwisie.
 3. Klient po zapłacie za zakupiony produkt będzie miał możliwość ustawienia hasła do swojego Konta.
 4. Po dokonaniu przedpłaty przez klienta na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu zostanie przesłany mail potwierdzający utworzenie Konta.
 5. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 6. Usługobiorca otrzymuje w ramach zakupionego dostępu do Konta możliwość korzystania
  z wybranego podczas zawierania umowy Produktu (Diety, zestawu treningów bądź e-booka).
 7. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w Serwisie Internetowym.

§ 6 DIETA

 1. Usługa Elektroniczna DIETA świadczona jest przez czas oznaczony, a dostęp do niej przysługuje w ramach płatności za zakup Konta w Serwisie Internetowym.
 2. Klient ma możliwość wykupienia dostępu do usługi diety na wybrany przez siebie okres (1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy), za który to okres płatność pobierana jest z góry – na przykład, jeśli wykupiony plan przez Klienta to plan 3 miesięczny, kwota w dniu zakupu zostanie pobrana za 3 miesiące z góry. Subskrypcja odnawia się automatycznie na koniec każdego okresu ( 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy) do momentu anulowania.
 3. Ważność dostępu do Usługi DIETA liczona jest w miesiącach, począwszy od chwili jej aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania Abonamentu (1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy).
 4. Usługa DIETA zostanie automatycznie odnowiona na ten sam okres, na który została poprzednio  wykupiona. Na przykład, jeśli ostatnio wykupiony plan przez Klienta wynosiła 6 miesięcy, Usługa zostanie automatycznie odnowiona na 6 miesięcy.
 5. Klient nie ma możliwości zmiany planu.
 6. Diety przygotowywane są przez Usługodawcę na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść informacji przekazanych Usługodawcy, na podstawie których Usługodawca przygotowuje dietę przeznaczoną dla Użytkownika.

Usługodawca zaleca, aby przed skorzystaniem z usługi Użytkownik skonsultował z właściwym lekarzem jej wpływ na stan zdrowia Użytkownika. Usługodawca zaleca, aby z planów dietetycznych nie korzystały osoby cierpiące na: choroby nerek, dnę moczanową, marskość wątroby, refluks, kandydozę, wrzody układu trawiennego, uchyłkowe zapalenie jelit, hashimoto, chorobę Leśniowskiego-Crohna, dysfunkcje trzustki, dysfunkcje dróg żółciowych, zespół jelita drażliwego, nowotwory układu trawiennego, osoby będące w ciąży lub w okresie laktacji.

§ 7 Płatności za usługę DIETA

 1. Płatności pobierane przez Usługodawcę za Usługę DIETA są cykliczne oraz automatyczne (autoodnawialna płatność), wraz z rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego.
 2. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Użytkownik, kwotą należną za dany Okres Rozliczeniowy – (Dieta 30 dni – 79,00 zł, Dieta 90 dni – 131,00 zł, Dieta 180 dni – 175,00 zł). Kwota pobierana jest z góry za wybrany okres.
 3. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Użytkownika danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta (np. karta kredytowa).
 4. Użytkownik może anulować subskrypcję swojego planu w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik może:
  a) skorzystać ze wzoru formularza rezygnacji stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
  b) złożyć oświadczenie wyrażające decyzję Użytkownika o rezygnacji z dalszej subskrypcji usługi oraz zawierające imię i nazwisko Użytkownika, dane adresowe, datę i własnoręczny podpis, wskazanie: loginu użytego podczas składania zamówienia, produktu którego rezygnacja dotyczy, daty dokonania płatności za usługę oraz daty uzyskania dostępu do usługi.
 5. Dokument należy odesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected] nie później niż 3 dni przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego lub listem poleconym na adres Usługodawcy nie później niż 14 dni przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego.
 6. Usługodawca ma 72 godziny robocze na przetworzenie żądania o anulowaniu subskrypcji oraz potwierdzenie wykonanych czynności poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail – warunkiem otrzymania potwierdzenia jest udostępnienie Usługodawcy poprawnego adresu e-mail przez Użytkownika.
 7. W sytuacji określonej w pkt. powyżej, umowa ulega rozwiązaniu dopiero z końcem Okresu Rozliczeniowego, za który została dokonana ostatnia płatność a z momentem rozwiązania Użytkownik traci dostęp do Usługi DIETA.
 8. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za już opłacone Okresy Rozliczeniowe.
 9. W przypadku niemożliwości pobrania należności z powodu braku odpowiednich środków na karcie płatniczej Użytkownika w dniu rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego, Usługodawca powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika o nieudanej płatności z powodu braku dostępnych środków na karcie, a także o warunkowym okresie świadczenia usługi (tzw. grace period) w trakcie, którego będą podejmowane próby pobrania płatności.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo  do zmiany ceny za plan. Odnowienia mogą być naliczane według aktualnych stawek Usługodawcy, które Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że stawki mogą być wyższe lub niższe niż te, za pierwotny okres świadczenia usługi.

§ 8 TRENINGI

 1. Usługa Elektroniczna TRENINGI świadczona jest przez czas nieoznaczony (opłata jednorazowa), a dostęp do niej przysługuje w ramach płatności za zakup Konta w Serwisie Internetowym. Wraz z żądaniem usunięcia Konta przez Usługobiorcę traci on dostęp do Usługi TRENINGI.
 2. Warunkiem możliwości wykupu usługi TRENINGI jest wykupienie usługi DIETY.
 3. Usługa TRENINGI udostępniana jest w Serwisie Internetowym w formie videotreningu.

§ 9 E-BOOK

 1. Usługa Elektroniczna E-BOOK świadczona jest przez czas nieoznaczony (opłata jednorazowa), a dostęp do niej przysługuje w ramach płatności za zakup Konta w Serwisie Internetowym. Wraz z żądaniem usunięcia Konta przez Usługobiorcę traci on dostęp do Usługi E-BOOK.
 2. Warunkiem możliwości wykupu usługi E-BOOK jest wykupienie usługi DIETY.

§ 10 UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zapłaty za Produkt. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania wpłaty na rachunku Sprzedającego.
 2. Cena Produktu widoczna na stronie Serwisu podana jest w walucie danego państwa i zawiera podatki.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po zakupie. Treść umowy sprzedaży jest także utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Usługodawcy.
 4. Sposób i termin dostawy Produktu oraz płatności:
  a) dostawa Produktu dostępna jest na terytorium całego świata.
 5. Sprzedawca umożliwia następujący sposób dostawy:
  a) dostawa elektroniczna – udostępnienie składających się na Produkt funkcjonalności w ramach aktywnego Konta Klienta w Serwisie.
 6. Terminy dostawy:
  a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – Usługa zostanie wygenerowana przez specjalne oprogramowanie za pomocą specjalnie utworzonego algorytmu zgodnie z analizowanymi odpowiedziami klientów. Usługa stanowi wyłącznie własność intelektualną, a nie towary fizyczne i będzie dostępna na platformie flexiketo.app natychmiast po zaksięgowania płatności na rachunku bankowym bądź rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.
 7. Dostępne są następujące sposoby płatności:
  a) płatności elektroniczne za pośrednictwem TPay.com,
  b) płatność BLIK,
  c) płatność kartą.
 8. Terminy płatności:
  a) klient obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej umowy sprzedaży
  w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

§ 11  STOSOWANIE I REZULTATY DIETY

 1. Sporządzenie przez Sprzedającego usługi DIETA dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Użytkowniku. Usługodawca nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Użytkownika, w szczególności Administrator nie posiada danych dotyczących:
  – alergii Użytkownika,
  – nieprzyswajania przez Użytkownika określonych produktów,
  – zaleceń lekarskich co do niespożywania przez Użytkownika określonych produktów,
  – schorzeń lub urazów Użytkownika,

dlatego też przed rozpoczęciem stosowania DIETY należy skonsultować się z dietetykiem lub lekarzem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania DIETY przez konkretnego Użytkownika.

2. Wielość czynników wpływających na proces odchudzania powoduje, że Administrator nie daje gwarancji, że stosowanie DIETY przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych.

3. Efekty stosowania DIETY przez różnych Użytkowników mogą się różnić.

4. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub dietetyka.

5. Administrator nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Użytkowników, w związku z czym go nie kontroluje. Użytkownicy powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.

§ 12  KONTAKT Z FLEXIKETO.APP

Formą bieżącej komunikacji na odległość ze Sprzedawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: [email protected]) za pośrednictwem której można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z flexiketo.app. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

§  13 REKLAMACJE DOTYCZĄCE FLEXIKETO.APP

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego flexiketo.app Klient może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected].
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
  a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  b) roszczenie Użytkownika;
  c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie jednak nie później niż w terminie14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy, kosztuzwrotu rzeczy sprzedawcy po odstąpieniu od umowy oraz kosztu zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  – obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  – polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected].
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy konsumentowi, za wyjątkiem zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy, kosztuzwrotu rzeczy sprzedawcy po odstąpieniu od umowy oraz kosztu zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  a) w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem   z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§  16 PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, filmów, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez flexiketo.app zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół FlexiKeto